Strona główna SP ZOZ


NFZ Powiat Bielski BIP

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Misja SPZOZ:
Poprawa jakości udzielonych świadczeń, z uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego jako najważniejszego dobra człowieka, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na przyjazne i bezpieczne miejsce pracy

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Na terenie Szpitala, w pokoju nr B-6, mieści się Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w Bielsku-Białej pełni Pani Agata Jakubowska.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994 r., Nr 111, poz. 535 z późn. zm.), osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw. Prawo do pomocy w ochronie praw osoby, o której mowa powyżej, przysługuje również jej przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu. Ochrona praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny należy do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:

  • Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego
  • Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów
  • Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta
  • Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny

Z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego można kontaktować się:

  • osobiście w dni robocze: środa w godz. 815 – 1615,
  • telefonicznie: (33) 814 91 96 wew. 122,
  • e-mail: a.jakubowska@bpp.gov.pl,
  • lub kierując pisma na adres: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Olszówka 102, 43-309 Bielsko-Biała.

Pacjenci, którzy nie mają możliwości opuszczania Oddziałów, mogą zgłosić potrzebę kontaktu z Rzecznikiem personelowi.

Rzecznik Praw Szpitala Psychiatrycznego jest pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta i wykonuje swoje zadania przy pomocy tego Biura

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Młynarska 46, 01-171 Warszawa

Bezpłatna infolinia: 800 190 590, w godz. 9.00 – 21.00 od poniedziałku do piątku

www.bpp.gov.pl